CheapAccom.net - The greatest catalogue of cheap accommodation in Czechia and Slovakia
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
cheap accommodation
Bohemia - accommodation Moravia - accommodation Slovakia - accommodationTips for trips - Zlín Region

Land: Moravia (accommodation), region: Zlín Region (accommodation)

Bílé Karpaty - ChKO a biosférická rezervace

Poho?í na hranicích Moravy a Slovenska. Pro své jedine?né hodnoty byla oblast v roce 1996 za?azena mezi evropské biosférické rezervace UNESCO. Rozsáhlé historické odlesn?ní v Bílých Karpatech a citlivé krajiná?ské úpravy m?ly za následek vznik jedine?ných kv?tnatých luk s roztroušenými d?evinami, dnešní zdejší typický krajinný ráz. Mnoho kriticky ohrožených druh? rostlin, oblast pat?í k nejcenn?jším lu?ním biotop?m Evropy. Pom?rn? ?ídké osídlení paseká?ského ?i kopani?á?ského typu a zachovalá architektura horských obcí (Lopeník, Vyškovec, Žítková). Nejvyšším vrcholem je hrani?ní Velká Javo?ina (970 m), kde se konají setkání ?esko-slovenské vzájemnosti. Pat?í p?edevším k regionu Slovácko.

www: www.bilekarpaty.cz (stránky ChKO Bílé Karpaty)
Slovácko.cz (zda?ilý kompletní pr?vodce Slováckem)
Ostrožské Lhota (obec jižn? od Uherského Hradišt?)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Ch?iby

Nevysoké poho?í na jižní Morav? odd?lující severn? položené roviny Hané od jižních rovin na Slovácku. Nejvyššího bodu dosahuje na vrcholu Brdo (586 m), kde m?žete navštívit rozhlednu. V rozlehlých listnatých lesích se nalézá hrad Buchlov. Lyža?ské st?edisko Stupava.

www: www.chriby.cz (infroma?ní pr?vodce po Ch?ibech)
www.uh.cz/chriby (pr?vodce po krajin?)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Krom??íž

M?sto v úrodné Hané. V srpnu roku 1995 byly Arcibiskupský zámek, Podzámecká a Kv?tná zahrada vyhlášeny národní kulturní památkou a v roce 1998 za?azeny mezi památky UNESCO.

www: www.mesto-kromeriz.cz (oficiální stránky m?sta Krom??íž)
www.azz.cz (Arcibiskupský zámek a zahrady v Krom??íži)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Luha?ovice

Luha?ovice jsou malé láze?ské m?ste?ko na jihovýchod? Moravy asi 25 km od krajského m?sta Zlín. ?tvrté nejv?tší lázn? v ?R a nejv?tší na Morav?. Lé?í se zde p?edevším nemoci dýchacího ústrojí, trávení a obezita. N?kolik minerálních pramen?, z nichž nejznám?jší je Vincentka. V blízkosti m?sta p?ehrada Pozlovice.

www: www.luhacovice.com (Luha?ovice a okolí)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Pustevny [Increase - new window]

Moravskoslezské Beskydy

Rozlehlé poho?í na hranici ?eska, Slovenska a Polska. Rozsáhlé, p?evážn? smrkové lesy. Již v roce 1973 byly vyhlášeny Chrán?nou krajinnou oblastí, která je nejv?tší v ?R. Pov?stmi op?edenou a památnou horou je Radhoš? (1129 m) se známou kaplí a sochou pohanského boha Radegasta. Nedaleko se nachází horské sedlo Pustevny s lyža?ským st?ediskem, seda?kovou lanovkou a uniktním souborem d?ev?ných staveb od Dušana Jurkovi?e. Nejvyšším bodem horstva je Lysá hora (1323 m). Mezi známé vrcholy se ?adí malebný Solá? (861 m) již ve Vsetínských vrších s lyža?ským centrem. K lyža?ským centr?m se ?adí Bílá, Morávka a další. Rožnov pod Radhošt?m je znám pro sv?j rozlehlý skanzen.

www: www.beskydy.cz (Beskydy On-line - informace z regionu)
nature.hyperlink.cz/Beskydy (ChKO Beskydy)
www.beskydy-valassko.cz (Beskydy a Valašsko)
www.trojanovice.cz (obec Trojanovice pod Pustevnami)
www.frenstat.cz (m?sto Frenštát pod Radhošt?m)

Fotografie i text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.


C h o i c e
Main page - accom
Bohemia
Moravia
Slovakia
Ukraine
Poland
Hungary
Searching
Tips for trips
Accom in the world
Advertisement
About project
Contact

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

L o g i n
Log in
New user

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

I  c o - o p e r a t e  w i t h
Hiking.Sk

Brn?nská p?ehrada a okolí


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil